ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

Τι είναι η Συμβουλευτική

Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί της Συμβουλευτικής (Counseling[ΗΠΑ] ή/και Counselling[Βρετανία]). Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε τον ορισμό της Βρετανικής Εταιρείας Συμβουλευτικής (BritishAssociationofCounselling– BAC):

«Ο όρος ‘συμβουλευτική’ συμπεριλαμβάνει την εργασία με άτομα και με σχέσεις, η οποία μπορεί να συνδέεται με την ανάτπυξη, την υποστήριξη κρίσεων, να είναι ψυχοθεραπευτική, καθοδηγητική ή να έχει στόχο την επίλυση προβλημάτων … Η συμβουλευτική έχει σκοπό να δίνει στον ‘πελάτη’ μια ευκαιρία να εξερευνήσει, να ανακαλύψει και να αποσαφηνίσει τους τρόπους που θα του παράσχουν μια ζωή πιο ικανοποιητική και δημιουργική.»

(BAC1984, από McLeod2005, σελ. 30)

Η Συμβουλευτική μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το σχεδιασμό και προγραμματισμό δράσεων προς όφελος του πελάτη, αφού έχουν αποσαφηνιστεί οι επιθυμητοί γι’ αυτόν στόχοι. Υπό αυτή την έννοια, η συμβουλευτική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ συμβούλου και συμβουλευόμενου είναι ο χώρος (κυριολεκτικός και μεταφορικός) εντός του οποίου πραγματοποιούνται η διερεύνηση και η αποσαφήνιση.

Η Συμβουλευτική είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ του Συμβούλου  και του ατόμου ή των ατόμων που απευθύνονται σ’ αυτόν, η οποία προσεγγίζει κοινωνικά, συναισθηματικά, πολιτισμικά και κοινωνικοοικονομικά θέματα. Ο γενικός στόχος της Συμβουλευτικής είναι να δώσει στα άτομα ευκαιρίες να επεξεργαστούν θέματα που τα απασχολούν με σκοπό να ζήσουν μια, κατά την κρίση τους, περισσότερο ικανοποιητική και ολοκληρωμένη ζωή, τόσο σε προσωπικό επίπεδο αλλά και ως μέλη μιας ευρύτερης κοινωνίας.

 

Η Συμβουλευτική μπορεί να χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση και λύση συγκεκριμένων προβλημάτων, όπως η βελτίωση των ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών σχέσεων, η λήψη αποφάσεων, η επίλυση συγκρούσεων,  η αντιμετώπιση κρίσεων, αλλά και θεμάτων όπως η αυτό-ανάπτυξη, η ανάπτυξη αυτό-συνειδητοποίησης και αυτογνωσίας και επεξεργασία συναισθηματικών εσωτερικών συγκρούσεων, κλπ.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, χρησιμοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι ή προσεγγίσεις Συμβουλευτικής. Ενδεικτικά αναφέρουμε :

  • Ψυχαναλυτική/Freud

  • Ατομική Ψυχολογία/Adler

  • Αναλυτική Ψυχολογία/Jung

  • Προσωποκεντρική/Rogers

  • Gestalt/Pearls

  • Υπαρξιακή

  • Σωματική/Reich

  • Συστημική

  • Συμπεριφοριστική-Γνωστική

  • Κατευθυντική μη Παρεμβατική/Lobrot,

Η μέθοδος ή προσέγγιση που εφαρμόζει ο κάθε Σύμβουλος κατά την άσκηση της Συμβουλευτικής βασίζεται στην ειδική θεωρητική και πρακτική του εκπαίδευση, με την οποία αποκτά την εξειδίκευση του.