Υπαρξιακή/ Φαινομενολογική θεραπεία-Existential/Phenomenological Therapy

Μοντέλο που βασίζεται στις αρχές της ψυχοδυναμικής θεωρίας, της ανθρωπιστικής και υπαρξιακής ψυχολογίας , η οποία είναι ένα κίνημα που απορρέει από την υπαρξιακή φιλοσοφία και τα γραπτά των Heidegger, Kafka , Sartre, Kierkegaard, Nietzsche και άλλων.

Στα μέσα του εικοστού αιώνα, Ευρωπαίοι γιατροί όπως ο Otto Rank ήταν οι πρώτοι που εφάρμοσαν τις αρχές του υπαρξισμού στη ψυχοθεραπεία.

Αργότερα ακολούθησαν οι Viktor Frankl, R.D. Laing, Rollo May και Irvin Yalom. Οι θεραπευτικές τεχνικές της υπαρξιακής ψυχοθεραπείας συνδυάζουν ψυχαναλυτικές, γνωσιακές ή gestalt μεθόδους, αλλά η βασικότερη μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η φαινομενολογία.

Ο όρος αυτός αναφέρεται το παραμέρισμα των προκαταλήψεων/δογματικών αντιλήψεων προκειμένου ν’ανακαλυφθεί η πραγματική υποκειμενική εμπειρία του θεραπευόμενου, η κατάσταση του «είναι» του.

Μέσα από αυτό, γίνεται δυνατή η διάκριση και η κατανόηση της πραγματικής εμπειρίας, της θέλησης και των προθέσεων του θεραπευόμενου.

Η θεραπεία επικεντρώνεται στο εδώ και τώρα παρά σε πρώιμες επιρροές.